Regulamin Konkursu Rodzinnego „Aktywna Gmina” 
na plakat reklamujący ciekawe miejsca i obiekty sportowo- rekreacyjne 
w Gminie Liszki

    §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem Konkursu Rodzinnego na plakat reklamujący/zachęcający do zapoznania się 
z ciekawymi miejscami i obiektami sportowo-rekreacyjnymi w Gminie Liszki jest Szkoła Podstawowa im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie z filią w Mnikowie

2. Cele konkursu:

- rozwijanie zainteresowań lokalnymi atrakcjami turystycznymi

- promocja ciekawych miejsc sportowo-rekreacyjnych Gminy Liszki

- rozwijanie umiejętności pracy zespołowej

- integracja społeczności lokalnej i szkolnej

§2 CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs będzie trwał od 10 kwietnia 2018 r. do 23 kwietnia 2018 r.

§3 UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Błogosławionej Matki Teresy 
z Kalkuty w Cholerzynie oraz ich rodzin i mieszkańców Cholerzyna.

§4 ZASADY KONKURSU 

1. Uczestnicy konkursu wykonują plakat konkursowy reklamujący i zachęcający do odwiedzenia ciekawych miejsc i obiektów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Liszki. 
2. Warunki dotyczące plakatu konkursowego:
- praca plastyczna, może być wykonana w dowolnej technice (także przy pomocy komputerowych programów graficznych), ale ma mieć formę plakatu 
- format pracy to powierzchnia o wymiarach 70 cm x 100 cm (wymiar brystolu)
- gotową pracę konkursową należy dostarczyć do sekretariatu szkoły, a jeśli praca została wykonana 
w programie graficznym powinna zostać wydrukowana  i dostarczona osobiście 
do sekretariatu szkoły do dnia 23 kwietnia 2018 r.

3. Wszystkie nadesłane prace spełniające warunki konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w budynku Szkoły Podstawowej im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie z filią w Mnikowie.

4. Oceny oraz wyboru najciekawszych prac konkursowych dokona Komisja konkursowa, która wybierze trzy najlepsze prace i przyzna nagrody. 
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- zgodność z tematem
- estetyka wykonania
- pomysłowość

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły najpóźniej 27 kwietnia 2018 r. 
6. Każdy Uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę konkursową. 
7. Prace oddane po terminie nie będą brane pod uwagę.
8. Udział w Konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem o posiadaniu przez Uczestnika praw autorskich do pracy konkursowej oraz zgody na publikację pracy konkursowej na stronie internetowej szkoły oraz w lokalnej prasie i ewentualnie w wydawnictwach promocyjnych gminy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do konkursu prac:
- naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie osób trzecich lub dobra osobiste 
  osób trzecich
- niezgodnych z tematem konkursu.

§5 NAGRODY 

1. Spośród Uczestników, którzy nadeślą prace Organizator wyłoni zwycięzców (trzy miejsca), którym zostaną przyznane atrakcyjne nagrody.
2. Organizator może także zdecydować o przyznaniu dodatkowych wyróżnień. 
3. O terminie rozdania nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni osobiście lub telefonicznie.

 §6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy jest dostępny w okresie trwania konkursu na stronie internetowej szkoły www.spcholerzyn.superszkolna.pl  
2. Prace konkursowe mogą być nieodpłatnie wykorzystywane i powielane przez organizatora konkursu  w celach informacyjnych i promocyjnych.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie z filią w Mnikowie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • TWORZYMY KOMPETENTNY, ŻYCZLIWY I SPRAWIEDLIWY ZESPÓŁ NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW. KAŻDEGO DNIA Z RADOŚCIĄ ZBLIŻAMY SIĘ DO IDEAŁU DOBRA, PIĘKNA I MĄDROŚCI
Zaszyfrowany adres tej strony